Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych;
  2. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz bibliotek zakładowych Uniwersytetu Łódzkiego (wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego) w szczególności ochrony i udostępniania materiałów bibliotecznych i zasobów elektronicznych zgodnie z obowiązującymi licencjami oraz prawami autorskimi, identyfikacji użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, rozliczeń ze zobowiązań wobec Administratora, kontaktu i monitowania oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, m.in. ustawy o bibliotekach, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o statystyce publicznej oraz obowiązujących w uczelni regulacji wewnętrznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych regulacji prawnych oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim.
 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych, innymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Uczelni.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji