Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bcul.lib.uni.lodz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2008.04.01 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.07.11 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują teksty w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych,
 • mogą wystąpić błędy w kodzie strony
 • linki nie są wyróżnione pośród pozostałego tekstu (np. przez podkreślenie, zmianę koloru)
 • występują multimedia nieprzystosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych (skany książek i czasopism bez warstwy tekstowej)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator ds. dostępności w UŁ: Anna Felisiak
 • E-mail: dostepnosc@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 66 55 166

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres: Uniwersytet Łódzki
  Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link zostanie otwarty w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) znajduje się na stronie internetowej: Dostępność UŁ (link zostanie otwarty w nowym oknie).

This page uses 'cookies'. More information